Vous êtes ici : Accueil > Activiteiten > Huidige activiteiten > Beurzen > Reglement beurzen
Par : jcontent
Publié : 11 september 2011

Reglement beurzen


 ONDERZOEKSBEURZEN

 toegekend door "De Vrienden van de Pasteur Instituten in Brussel, vzw"
REGLEMENT
 
Art. 1.
De Vrienden van de Pasteur Instituten in Brussel, vzw (de Vereniging), kent onderzoeksbeurzen (de Beurs) toe voor fundamenteel onderzoek in de microbiologie, de immunologie of in de medische vaccinologie voor een periode van 12 maanden. Het bedrag van de beurs wordt elk jaar door de Raad van Bestuur vastgesteld.
Desgevallend kunnen reiskosten door de Vereniging worden terugbetaald, mits de aanvraag voorafgaandelijk gebeurt en de nodige bewijsstukken worden ingediend.
 
Art. 2.
Dit onderzoek dient verplicht uitgevoerd te worden in het raam van een internationale samenwerking tussen onderzoekers die in België werken en onderzoekers die verbonden zijn aan het Institut Pasteur en/of het Internationaal Netwerk van Pasteur Instituten (Réseau International des Instituts Pasteur – RIIP). Het RIIP omvat elk Instituut dat de status van geassocieerd lid van het RIIP geniet en niet in België gevestigd is.
Het onderzoek kan zowel in België als in één van de RIIP-Instituten uitgevoerd worden.
 
Art. 3.
Uitzonderlijk kan de beurs hernieuwd worden voor eenzelfde periode.
 
Art. 4.
De Vereniging kan te allen tijde op eigen gezag en zonder haar beslissing te moeten verantwoorden, de toekenning van beurzen opschorten of beëindigen. De onderzoeksbeurs wordt automatisch beëindigd van zodra de laureaat/laureate een andere financieringsbron bekomt (FNRS, FRIA, FWO, IWONL...)
 
 
Art. 5.
Onverminderd wat in artikel 4. is gesteld, worden alle materies met betrekking tot de Beurs, met inbegrip van de beslissing over de toekenning ervan, of discussiepunten aangaande de ontvankelijkheid van de kandidaturen zonder mogelijkheid tot beroep beslecht door het wetenschappelijk comité van de Vereniging die om welke reden dan ook kan beslissen om voor een bepaalde periode geen Beurs toe te kennen.
 
Art. 6.
De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een masterdiploma of in het laatste jaar van de 2de cyclus zitten.
Kandidaturen voor postdocs kunnen eventueel ook in aanmerking worden genomen, evenwel in functie van onze financiële middelen.
 
Art. 7.
De kandidaturen opgesteld in het Engels of in het Frans dienen vergezeld te zijn van:
 • een Curriculum Vitae;
 • een volledige publicatielijst;
 • een bondig rapport over de gezamenlijke ingediende werken waarin het belang, de originaliteit en de draagwijdte van deze bijdrage in de actuele wetenschappelijke context worden toegelicht;
 • een samenvatting van het rapport in maximum 20 regels
 • een brief ter ondersteuning van het project ondertekend door het departementshoofd en/of door de promotor
 • een document, uitgaande, naargelang het geval, van het RIIP-lid of van de Belgische instelling, waarin bondig de aard van de bestaande of de geplande samenwerking met uw laboratorium wordt toegelicht.
 • de toelating van het instellingshoofd waar het project wordt uitgevoerd
 • een verklaring waarin gesteld wordt dat de kandidaat zich ertoe verbindt "de Beurs" uitsluitend te gebruiken voor de financiering van het ingediend onderzoeksproject.
 • een verklaring waarin wordt gesteld dat "de Beurs" zal worden vermeld in elke publicatie met betrekking tot dit project.
 • een tussenrapport dat na 5-6 maanden na de startdatum van de Beurs aan de Vereniging wordt overgemaakt en waarin de Vereniging wordt ingelicht over de geboekte vooruitgang van het project;
 • een eindrapport dat op het einde van de beursperiode aan de Vereniging dient worden overgemaakt.
Art. 8.
De onderzoeksbeurs omvat geen dekking "Sociale zekerheid", noch "Ziekte- en invaliditeitsverzekering"; de begunstigden dienen daarom ten laste te zijn van derden of zelf in te staan voor de nodige dekking.
 
Art. 9.
De kandidaturen moeten d.m.v. het formulier ad hoc vόόr 1 april of vόόr 1 november toekomen bij de Heer L. Schoofs, "De Vrienden van de Pasteur Instituten in Brussel, vzw", 33, Vroentestraat, B-3320 Hoegaarden, België en tevens via e-mail op volgend adres: schoofs.louis@telenet.be.
De beslissing van het wetenschappelijk comité zal via de post en per e-mail aan de kandidaten meegedeeld worden.
Het beursreglement en het formulier ad hoc zijn beschikbaar op de site van "de Vereniging": http://www.aipb.be